Vår samarbetspartner inom affärs- och hyresjuridik är Sagell & Co. Rådgivningen kan handla om dina frågor kring bland annat franschiseavtal, hyresavtal, medlemsavtal, kompanjonsavtal, leverantörsavtal, köpeavtal, leasingavtal, kreditavtal, borgensförbindelser, sponsorsavtal, produktansvar, företagsöverlåtelser, bolagsfrågor, generationsskifte, gåvor, äkenskapsförord, testamente, boutredningar och arvsskifte.

Rådgivningen kan också handla om att biträda dig vid bland annat avtalsförhandlingar, hyresförhandlingar i hyresnämnden, tvister vid domstol eller skiljenämnd, förlikningsförhandlingar, indrivning av fordringar, ackordsförhandlingar och konkursförhandlingar.

Kom ihåg: Det är alltid bättre ( och billigare) att fråga om råd före än efter.

Logga in på våra medlemssidor för att ta del av kontaktuppgifter till vår affärsjurist.